Re: V Free Asia !
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: V Free Asia !This is a message from Risto Kotalampi <rko@xxxxxx>
to hard-core-dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe hard-core-dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx


> More info on tibetan  service 

Why you are sending this to the list 3 times?

-- 
Risto Kotalampi, Hayward, California
rko@xxxxxx - http://www.iki.fi/rko/