WGTG ADDRESS
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

WGTG ADDRESSThis is a message from Arto  Kivineva <Arto.Kivineva@xxxxxxxxxx>
to hard-core-dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe hard-core-dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx

Hi,


What is adress of WGTG (9400 khz).


Please send E-mail to Arto.Kivineva@pp:qnet.fi


73`s Arto Kivineva (Vaasa) FINLAND.