Re: WRTH
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: WRTHThis is a message from Risto Kotalampi <rko@xxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx


> Onko kukaan saanut viela uutta WRTH:ta?

Pari paivaa ennen joulua tuli...

-- 
Risto Kotalampi, Hayward, California
rko@xxxxxx - http://www.iki.fi/rko/