Kysymys: TIS-asemat
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kysymys: TIS-asematThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx


Lasketaanko TIS-asemat yleisradioasemiksi ja onko niitä kuultu Suomessa?

73 MR