Re: Unid 1638
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Unid 1638This is a message from Mark Mohrmann <mohrmannm@xxxxxxxxxxxxxxxx>
to hard-core-dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe hard-core-dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx

OK Paul-

   Thanks for the info. You convinced me to send a report. We'll see
what happens. Do you have an address or will 'Radio Lebanon Australia,
Sydney, Australia' be enough. Thanks again.

Mark