[HCDX]: AIR
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HCDX]: AIRHello,

Right now (20/11, 22:37 UTC), I'm listening to All India Radio on 11620 kHz.
Seems to be USB+carriers, as no audio is heard in LSB. Same phenomenon on
7410 kHz.


73',

Mark Veldhuis
------------------------------------------------------------------------
This is a message from "Mark Veldhuis" <mark.veldhuis@xxxxxx>
to hard-core-dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe hard-core-dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx
For more information, please check http://www.iki.fi/rko/hard-core-dx/
or email Risto Kotalampi, rko@xxxxxxx
------------------------------------------------------------------------