[HCDX]: Radio Tashkent freq's
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HCDX]: Radio Tashkent freq'sThe 1200 and 1330 UTC English language broadcasts from Radio Tashkent,
Uzbekistan can be heard on 5060, 5975 and 9715 kHz. Does anyone know if
the 0100 UTC broadcast in English still exists ?

Michelle Thompson

--
***************************************************************
email: mailto:shell5@xxxxxxxxxx
or : mailto:micaelita@xxxxxxxxxxxxx
ICQ # 10546062
AIM: micaelita
*******************************************************************
------------------------------------------------------------------------
This is a message from Michelle <shell5@xxxxxxxxxx>
to hard-core-dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe hard-core-dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx
For more information, please check http://www.kotalampi.com/hard-core-dx/
or email Risto Kotalampi, risto@xxxxxxxxxxxxxx
------------------------------------------------------------------------