Re: Euroopan maiden pistelaskenta
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Euroopan maiden pistelaskentaThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx

Elikä jos Nahitshevan puuttuu, niinkuin useimmilta taitaa puuttua(!), voin
laskea hyväkseni edelleen Neuvostoliiton maapisteen?

MR