Re: Euroopan maiden pistelaskenta
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Euroopan maiden pistelaskentaThis is a message from Risto Kotalampi <rko@xxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx


> Elik=E4 jos Nahitshevan puuttuu, niinkuin useimmilta taitaa puuttua(!), voin
> laskea hyv=E4kseni edelleen Neuvostoliiton maapisteen?

Jos sinulla on sielta QSL Neuvostoliiton ajalta niin siina tapauksessa.

-- 
Risto Kotalampi, Hayward, California
rko@xxxxxx - http://www.iki.fi/rko/