Re: DX-lista
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: DX-listaThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


At 11.00 28.10.1998 -0800, you wrote:
>On Wed, Oct 28, 1998 at 08:29:01PM +0200, Ari Kilponen wrote:
>> Kertaapa vielä, millä tavalla/tavoilla nämä nyyssit
>> voi tilata? Onko kaksi eri postituslistaa, majordomo@
>> kotanet.com ja lists@xxxxxxxx tms.??
>
>On vain yksi lista... dx@xxxxxxxxxxxxxx Tuo dx-kuuntelijat@xxxxxxxxxxxxxx
>on jaanne vanhalta ajalta enka halua siihen enaa paljoa kajota.

Tai dx-kuuntelijat@xxxxxxxxxxxx

73, MR